Electronics Vanden Berghe
0 € 0,00

Er zijn geen producten in uw Winkelmandje

ALGEMENE VOORWAARDEN

Aanvaarding

Onze algemene evenals onze bijzondere verkoop- en leveringsvoorwaarden worden beschouwd als zijnde aanvaard door onze klanten, zelfs indien zij in strijd zouden zijn met zijn eigen algemene of bijzondere koopvoorwaarden. Deze laatste binden ons derhalve slechts wanneer wij ze schriftelijk uitdrukkelijk hebben aanvaard. Ons akkoord kan in geen geval worden afgeleid uit de omstandigheden dat wij de handelsovereenkomst zouden aanvaard hebben zonder te protesteren tegen de bepalingen die verwijzen naar de algemene voorwaarden van onze koper. Iedere persoon wordt verondersteld te beschikken over de nodige lastgeving om zich te verbinden tegenover ons.

Prijs

De vermelde prijzen zijn in euro, inclusief BTW en andere taksen. Onze prijzen kunnen op ieder ogenblik gewijzigd worden, zonder voorafgaand bericht. De transportkosten zijn ten laste van de klant. De goederen worden gefactureerd volgens de voorwaarden van het tarief die op het moment van de leveringsdatum van kracht zijn.
De prijzen op de website kunnen afwijken van deze in de winkel.
Indien de op onze site vermelde prijs gestegen of gedaald zou zijn tussen de bestelling en de levering, of indien er een verkeerde prijs werd ingegeven op de site, zal de klant verwittigd worden en zullen wij zijn akkoord vragen om het artikel te leveren aan de juiste prijs.

Leveringstermijnen

De leveringstermijnen worden slechts ter inlichting en zonder verbintenis van onzentwege opgegeven. Behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepalingen, een verklaarbare vertraging in de levering of een vertraging die minder is dan een maand, mag in geen geval recht geven op een annulering van een bestelling. Geen enkele schadevergoeding mag geëist worden voor welke vertraging ook.

Transportkosten

De transportkosten zijn ten laste van de koper, ongeacht de wijze van verzending en de plaats van de levering. De goederen reizen altijd op risico en gevaar van de geadresseerde van zodra zij onze magazijnen verlaten, behoudens verhaal van de koper tegen de vervoerder. In geval van vermeende averij of verlies van de goederen, moet de geadresseerde de schade bij ontvangst melden aan de vrachtwagenbestuurder.

order < 75 euro : 5,95 euro
order > 75 euro : gratis

Klachten

Iedere klacht met betrekking tot de geleverde goederen dient ons toegezonden te worden per aangetekend schrijven binnen de 5 dagen na ontvangst, met verwijzing naar het nummer van de factuur. Eens dit termijn verlopen, zal de klacht niet meer in acht worden genomen. Geen enkele terugzending van goederen zal door ons aanvaard worden, zonder voorafgaand akkoord en voor zover zij ons teruggestuurd worden in goede staat en in hun oorspronkelijke verpakking.

Waarborg

Gezien onze hoedanigheid van tussenpersoon, is de waarborg met betrekking tot de door ons geleverde goederen beperkt tot de waarborg toegekend door de producent of door de invoerder of door de groothandelaar. Indien de naleving van de waarborg onze inmenging noodzaakt, kennen we ons het recht toe om de klant de kosten van de deposito, de port en de administratie te factureren die ons bedrijf opgelopen heeft.
Elke terugzending moet gebeuren via de Post of een andere vervoerder. De klant zal erop toezien dat de waren gevrijwaard worden voor alle schade die tijdens het transport zou kunnen berokkend worden. Indien de waren beschadigd of verloren zouden gaan tijdens het retour transport, kan de koper enkel de vervoerder die hij heeft ingehuurd aanspreken. De verzendingskosten zijn ten laste van de klant.
De waarborg is niet van toepassing op de vergoeding van schade te wijten aan een externe oorzaak (ongeval, schok, bliksem, stroompiek… ) of een fout van de klant voortvloeiend uit installatie of gebruik dat niet overeenstemt met de specificaties van de constructeur, of gebruik dat schadelijk is voor het goede behoud van het toestel, gebruik voor commerciële doeleinden, of gebruik van onaangepast toebehoren, accessoires of verbruiksproducten.
De constructeur waarborgen van de producten dekken niet:

  • de vervanging van verbruiksproducten (batterijen, gloeilampen, zekeringen, ..) 

  • abnormaal of niet conform gebruik van de producten. Daarom wordt de klant verzocht om nauwkeurig de met de producten geleverde handleiding te lezen 

  • schade te wijten aan toebehoren (voedingskabels,..) 

  • schade te wijten aan de tussenkomst van een hersteller 

  • schade voortvloeiend uit een externe oorzaak (ongeval, schok, bliksem,stroompiek)

Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over indien de koper al wat hij op grond van enige overeenkomst aan de verkoper verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico en verantwoordelijkheid ter zake van de producten gaat al op het moment van de aflevering op de koper over.

Herroepingsrecht

De klant geniet van 14 kalenderdagen (voorzien in artikel L 121-20 van de wet op de consumentenbescherming) om ons een product dat niet voldoet, terug te sturen mits voorafgaand akkoord. Het product wordt op kosten van de klant teruggestuurd samen met de aankoopfactuur. Alleen producten die nieuw en volledig (accessoires, handleidingen) zijn en die in de originele ongeopende verpakking zitten, mogen worden teruggestuurd. Een beschadigd product wordt niet terugbetaald. Indien het artikel onvolledig of beschadigd wordt teruggestuurd, wordt geen enkele terugbetaling uitgevoerd en blijft het ter beschikking van de klant in onze magazijnen. Goederen verpakt in blisterverpakking of verzegelde dozen, kunnen enkel teruggestuurd worden indien de klant ze niet ontzegeld heeft. De terugbetaling gebeurt via bankoverschrijving op de rekening die de klant zal opgeven. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op professionelen.

Bevoegde rechtbanken

Ieder geschil met betrekking op een huidig contract zal uitsluitend geregeld worden door het recht dat van toepassing is in België. In geval van betwisting om welke reden ook, zijn de enige erkende en door beide partijen aanvaarde jurisdicties, deze van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk.

Bescherming van de privacy

De gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
Dit betekent dat:

  • Persoonsgegevens enkel mogen worden verzameld en verwerkt om te antwoorden op vragen om informatie die u gesteld heeft

  • De persoonsgegevens niet aan derden worden meegedeeld en niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden 

  • U het recht heeft uw persoonsgegevens te raadplegen en de juistheid ervan na te gaan. U kunt eventuele fouten doen verbeteren. Hiertoe kunt u contact opnemen met de beheerder van de site. 

  • Wij verbinden ons ertoe om de meest uitgebreide beveiligingsmaatregelen te nemen om te vermijden dat derden misbruik maken van deze persoonsgegevens die u heeft meegedeeld.